Jedyny taki katalog polskich torrentów w sieci. Najlepsze torrenty w jednym miejscu.

Korzystanie ze strony jest darmowe. W przeciwieństwie do konkurencji nie kasujemy kont użytkowników bez ich wyraźnej prośby.

Torrent: AbleBits Add-ins Collection for Outlook v2021.1.680.2401 [ENG] [Preactivated] [azjatycki]

AbleBits Add-ins Collection for Outlook v2021.1.680.2401 [ENG] [Preactivated] [azjatycki] torrent
Dodał: azjatycki
25.01.2023 19:09
Kategoria: Biurowe

Rozmiar: 36.97 MB
Seed'ów: 1
Leecher'ów: 0
Pobrań: 0

Kondycja:
 


» Komentarze [0]
» Obserwuj
» Zgłoś plik
Kolekcja dodatków AbleBits dla programu Outlook.

Zebrane najlepsze dodatki do programu Microsoft Outlook w jednej kolekcji, aby uwolnić moc Twojej skrzynki odbiorczej i usprawnić rutynę poczty e-mail. Dostosuj swój program Outlook za pomocą wielu wspaniałych funkcji, takich jak szablony wiadomości e-mail, automatyczne uzupełnianie wierszy DW lub UDW, sprawdzanie wiadomości e-mail przed wysłaniem i nie tylko.

Stwórz proste zasady dodawania adresów DW lub UDW do wiadomości e-mail
Wysyłanie kopii wiadomości e-mail do tych samych osób może być naprawdę czasochłonne i męczące, ponieważ musisz ciągle wpisywać ich adresy w wierszu DW lub UDW w Outlooku. Poza tym zawsze istnieje ryzyko, że zapomnisz skopiować swojego szefa lub współpracowników w naprawdę ważnej wiadomości e-mail. W Kolekcji dodatków dla Outlooka znajdziesz rozwiązanie, które automatycznie wypełnia pola DW i BCC, dzięki czemu nie musisz za każdym razem wpisywać adresu e-mail każdej osoby. Po prostu stwórz regułę kilkoma kliknięciami i zapomnij o dodawaniu wiadomości e-mail DW lub UDW. Ponadto zawsze możesz sam BCC lub całą listę dystrybucyjną.

Poświęcaj mniej czasu na pisanie wiadomości e-mail
Jeśli jesteś asystentem działu pomocy technicznej, kierownikiem ds. sprzedaży lub po prostu często korzystasz z poczty e-mail w swojej codziennej pracy, szablon fraz dla programu Outlook pozwoli Ci zaoszczędzić godziny cennego czasu potrzebnego na tworzenie i sprawdzanie tych samych wiadomości. Wystarczy stworzyć zbiór szablonów i dostosować takie szczegóły, jak formatowanie tekstu, hiperłącza, obrazy, załączniki i podpisy. Następnie wystarczy dwukrotnie kliknąć, aby użyć tych gotowych do wklejenia fragmentów tekstu w swoich odpowiedziach. Możliwe jest również udostępnianie szablonów wiadomości e-mail programu Outlook współpracownikom, wyszukiwanie ich w panelu wtyczek i dodawanie do ulubionych.

Sprawdź e-maile przed wysłaniem
Za każdym razem, gdy wskaźnik myszy znajdzie się nad przyciskiem Wyślij, musisz sprawdzić e-mail pod kątem dziesiątek krytycznych błędów, które mogą wpłynąć na Twój wizerunek i wizerunek Twojej firmy. Jeśli masz skłonność do wysyłania szybkich wiadomości e-mail bez ich sprawdzania, Outgoing Email Checker dla programu Outlook uratuje Ci życie. Zawsze powiadamia Cię o załączeniu pliku w Outlooku, dodaniu odpowiedniego zwrotu grzecznościowego, użyciu prawidłowego adresu w polu Do, wysłaniu wiadomości e-mail z właściwego konta lub skopiowaniu przełożonego w ukryciu. Dzięki dziesiątkom rzeczy do sprawdzenia przed wysłaniem wiadomości e-mail, jeden przydatny dodatek przypominający sprawi, że Twoje wiadomości będą bezbłędne.

Unikaj „O nie!” po wysłaniu e-maila
Jeśli często wysyłasz i odbierasz e-maile do wielu odbiorców, funkcja Odpowiedz wszystkim w Outlooku może być dla Ciebie dużą pułapką. Niezależnie od tego, czy musisz zawsze naciskać przycisk Odpowiedz wszystkim, czy też unikać udostępniania wiadomości e-mail niezamierzonym odbiorcom, kolekcja dodatków ma rozwiązanie dla obu. Po prostu naciśnij przycisk Alert, aby odpowiedzieć wszystkim, aby upewnić się, że uwzględniono wszystkich początkowych adresatów, lub kliknij opcję Zapobiegaj odpowiadaniu wszystkim, aby zatrzymać przypadkowe odpowiedzi e-mail.

Zarządzaj wszystkimi załącznikami wątku e-mail z jednego panelu
Często długa komunikacja e-mail obejmuje dziesiątki załączonych plików, takich jak obrazy, faktury, pliki PDF, dokumenty Word lub Excel. Jeśli musisz pracować z załącznikami, klikanie dziesiątek e-maili może być naprawdę frustrującym zadaniem. Dodatek Conversation Attachments sprawia, że ​​praca z załącznikami w Outlooku jest naprawdę wydajna, wyświetlając wszystkie pliki z wątku wiadomości e-mail w jednym okienku.

Uwolnij się od skrzynki odbiorczej
Wyselekcjonowanie najważniejszych maili ze stosów wiadomości przychodzących może być nie lada problemem. Ważny alert poczty pomoże Ci śledzić e-maile, które wymagają Twojej natychmiastowej uwagi. Wyświetla powiadomienie nad wszystkimi aktywnymi oknami, gdy tylko nadejdzie najpilniejsza i najważniejsza wiadomość e-mail. Dzięki temu inteligentnemu rozwiązaniu ważne rzeczy docierają do Ciebie i nie musisz najeżdżać kursorem na swoją skrzynkę odbiorczą 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Wyświetlanie i dostosowywanie strefy czasowej nadawcy wiadomości
Jeśli często komunikujesz się z osobami spoza Twojej strefy czasowej, Strefa czasowa nadawcy jest dla Ciebie. Powstrzymuje Cię przed odpowiadaniem na wiadomości e-mail programu Outlook w nieodpowiednim momencie, co może zmniejszyć prawdopodobieństwo, że odbiorca otworzy Twoją wiadomość. Narzędzie pokazuje czas lokalny nadawcy i datę wysłania wiadomości.

Odkrywaj i analizuj nagłówki e-maili w Outlooku
Każda pojedyncza wiadomość e-mail zawiera nagłówki internetowe, które zawierają szczegółowe informacje o ścieżce internetowej, którą przechodzi wiadomość między nadawcą a odbiorcą. Nagłówki pokazują różne problemy, które mogą wymagać Twojej uwagi, takie jak opóźnienia w dostawie lub nieprzejście przez filtry antyspamowe. Jednak w oryginalnym formacie jest dość trudny do odczytania. Dlatego dodaliśmy do kolekcji narzędzie Email Headers Analyzer, aby wyświetlać informacje w przyjaznym dla użytkownika układzie i pomagać w rozwiązywaniu problemów z dostarczaniem poczty.

-------------

[ENG]

We have rounded up our best add-ins for Microsoft Outlook in one collection to reveal the full power of your inbox and improve your emailing routine. Customize your Outlook with lots of great features like email templates, auto-filling CC or BCC line, checking emails before sending, and more.

Create simple rules to add CC or BCC addresses to your email
Sending copies of your emails to the same people can be really time-consuming and tiring because you have to enter their addresses to the CC or BCC line in Outlook again and again. Besides, there's always a risk to forget to copy your boss or colleagues on a really important email. In Add-ins Collection for Outlook you will find a solution that automatically fills CC and BCC fields so that you don't have to type each person's email address time after time. Simply create a rule in a few clicks and forget about adding CC or BCC emails. Also, you can always BCC yourself, or the entire distribution list.

Spend less time on writing emails
If you are a support service assistant, sales manager, or just extensively use email in your daily work, Template Phrases for Outlook will save hours of your precious time on composing and proofreading the same messages. All it takes is to create a collection of templates and adjust such details as text formatting, hyperlinks, images, attachments, and signatures. Then you just need to double-click to use these ready-to-paste text snippets in your replies. It's also possible to share your Outlook email templates with colleagues, search them on the plug-in pane and add to favorites.

Check emails before sending
Each time your mouse pointer hovers over the Send button, you need to check your email for dozens of critical mistakes that can affect your image and the image of your company. If you are prone to sending rapid fire emails without proofreading them, Outgoing Email Checker for Outlook will be your life saver. It always notifies you to attach a file in Outlook, add a proper salutation, use the correct address in the To field, send your email from the right account, or blind copy your manager. With dozens of things to check before sending an email, one handy reminder add-in will make your messages flawless.

Avoid "Oh, no!" after sending an email
If you frequently send and receive multi-recipient emails, the Reply All functionality in Outlook may be a big trap for you. Whether you need to always hit the Reply All button, or try to avoid sharing emails with unintended recipients, Add-ins Collection has a solution for both. Just press the Alert to Reply All button to make sure you include all initial addressees, or click Prevent Reply All to stop accidental email replies.

Manage all attachments of an email thread from one pane
Often long email communication involves dozens of attached files like images, invoices, PDFs, Word, or Excel documents. If you need to work with attachments, clicking through dozens of emails may be a really frustrating task. The Conversation Attachments add-in makes working with attachments in Outlook truly efficient by displaying all files from an email thread in one pane.

Get untied from your inbox
Picking out the most important emails from the piles of incoming messages may be a real problem. Important Mail Alert will help you keep track of the emails that need your immediate attention. It shows a notification on top of all active windows as soon as most urgent and significant emails arrive. With this smart solution the important stuff gets through to you and you don't need hover over your inbox 24/7.

View and customize the time zone of the message sender
If you often communicate with people outside of your time zone, Sender's Time Zone is for you. It stops you from replying to an Outlook email at an inappropriate moment which can make the recipient less likely to open your message. The tool shows you the local time of the sender and when the message was sent.

Unhide and parse email headers in Outlook
Every single email contains Internet headers that deliver details about the web path the message takes between the sender and recipient. The headers show various issues that may require your attention, such as delivery delays or failing to get through the spam filters. However, in its original format it is fairly hard to read. Thus, we have included the Email Headers Analyzer tool into the collection to display the information in a user-friendly layout and help you troubleshoot mail delivery problems.

Supported versions:

Outlook:
- Outlook 2019
- Outlook 2016
- Outlook 2013
- Outlook 2010
- Outlook 2007
- 32-bit and 64-bit
- Desktop Outlook included in Office 365
- Desktop Outlook included in Office 365 ProPlus

Windows:
- Windows 11
- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows 8
- Windows 7
- 32-bit and 64-bit

-------------

strona producenta: https://www.ablebits.com/
system operacyjny: Windows 7/ 8/ 10/ 11 (32bit-64bit)
wymagany Microsoft Outlook

-------------

Do wypakowania torrenta użyj najnowszej wersji programu WinRAR.

-------------

- wystarczy zainstalować (wersja aktywowana)
- zamknij wszystkie okna programu Microsoft Outlook
- otwórz folder "AbleBits Add-ins Collection for Outlook"
- uruchom plik "setup.exe" i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji
- po instalacji otwórz program Microsoft Outlook, aby zobaczyć działające dodatki
Ocena użytkowników Help
Działa(0) | Fake(0) | Nie działa(0) | Wymagane hasło(0) | Wirus(0)
Statystyki seed/leech Ostatnio aktualizowane: 2023-01-25 19:09:43 [Aktualizuj]


Napisano: 27.01.2023 01:32
 
Nikt jeszcze nie skomentował tego torrenta... Może Ty to zrobisz?
Oświadczenie: Pliki prezentowane w katalogu nie znajdują się na serwerach wortalu. Użytkownicy zezwolili na ich udostępnienie. Administrator serwisu BitNova.info oraz właściciel serwera nie może ponieść konsekwencji za to co użytkownicy udostępniają i publikują. Pamiętaj! Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy są odpowiedzialni za przestrzeganie tych zasad.

(Disclaimer: None files presented in the directory aren't hosted on servers vortal. Users allow their release. The administrator of site BitNova.info and owner of the server can not be held responsible for what its users post, or any other actions of its users. You may not use this site to distribute or download any material when you do not have the legal rights to do so. It is your own responsibility to adhere to these terms.)
» Zgłaszanie nadużyć / Abuse