Jedyny taki katalog polskich torrentów w sieci. Najlepsze torrenty w jednym miejscu.

Korzystanie ze strony jest darmowe. W przeciwieństwie do konkurencji nie kasujemy kont użytkowników bez ich wyraźnej prośby.

Torrent: MAGIX ACID Pro Suite 10.0.2 Build 20 - 64bit [ENG] [Crack UZ1] [azjatycki]

MAGIX ACID Pro Suite 10.0.2 Build 20 - 64bit [ENG] [Crack UZ1] [azjatycki] torrent
Dodał: azjatycki
02.06.2020 20:40
Kategoria: Dźwięk

Rozmiar: 537.08 MB
Seed'ów: 0
Leecher'ów: 0
Pobrań: 0

Kondycja:
 


» Komentarze [0]
» Obserwuj
» Zgłoś plik
Multilanguage.

ACID Pro Suite 10 to najnowsza wersja popularnego produktu MAGIX, która pozwala tworzyć oryginalne utwory muzyczne o profesjonalnej jakości. Użyj aplikacji ACID Pro do nagrywania własnej muzyki, miksowania, tworzenia ścieżek dźwięku przestrzennego, pisania muzyki do filmów, stron internetowych i animacji Flash. Intuicyjne i łatwe w użyciu narzędzia pomagają tworzyć produkty profesjonalnej jakości.

Funkcje:
• Rozbudowana funkcjonalność. Użyj nieograniczonej liczby zapętlonych fragmentów i ścieżek MIDI jako podstawy własnych kompozycji. Syntezatory programowe VSTi pozwalają tworzyć ścieżki dźwiękowe z efektem dźwięku przestrzennego i dodawać dźwięk do filmów.
• Efekty dźwiękowe. Używaj rosnących rezonansów, stosuj efekt tłumienia dźwięku, zmieniaj ustawienia korektora i twórz własne efekty dźwiękowe za pomocą nowych automatycznych narzędzi do ustawiania parametrów i kontroli poziomu. Aplikacja ACID Pro zawiera nowe automatycznie stosowane efekty (takie jak filtry rezonansowe, korektor ścieżki i Flange / Wah Wah / Phase). Produkt ACID Pro zawiera także ponad 20 efektów dźwiękowych DirectX (w tym modulację amplitudy, chorus, opóźnienie, zniekształcenie, kołnierz, bramka szumów, pogłos i wiele innych).
• Zaawansowane narzędzia do pracy z materiałami w formacie MIDI.
ACID Pro pozwala przeglądać i edytować pliki MIDI w specjalnym oknie z obrazem klawiatury syntezatora. Nowy edytor plików MIDI umożliwia rysowanie notatek i znacznie upraszcza graficzną edycję parametrów fragmentów MIDI. Możesz także edytować komunikaty Continuous Controller. Użyj zewnętrznych urządzeń MIDI do nagrywania fragmentów MIDI w ramach projektu ACID lub dodawania zdarzeń za pomocą mechanizmu nagrywania krok po kroku. Rozciągnięcie osi czasu umożliwia odtwarzanie ścieżek MIDI w określonym tempie, a ponadto można dodawać do nich efekty specjalne, podobnie jak inne ścieżki audio.
• Wsparcie dla technologii Rewire. ACID PRO obsługuje technologię Rewire. Możesz używać ACID z syntezatorami oprogramowania VSTi lub ReWire, w tym z powodu Propellerhead's Reason. Dzięki wsparciu tej technologii możliwe jest przesyłanie strumieniowe materiałów audio w czasie rzeczywistym, dokładne synchronizowanie próbek muzycznych i zapewnienie transferu funkcjonalności między ACID a innymi aplikacjami kompatybilnymi z tą technologią.

Innowacyjne tworzenie muzyki w pętli
• Automatyczna regulacja wysokości i tempa
• Słuchanie w czasie rzeczywistym
• Przyjazny dla użytkownika interfejs
• Obsługa dźwięku wielokanałowego
• Automatyczna regulacja tłumienia
• ACID Pro zawiera ponad 1000 cyklicznych dźwięków gotowych do użycia

Nagrywanie wielokanałowego dźwięku i MIDI
• Obsługa jakości dźwięku 24-bit, 192 kHz
• Nagrywanie MIDI
• Obsługa dźwięku przestrzennego 5.1

-----------

[ENG]

MAGIX ACID Pro Suite 10 is the newest version of the popular products from MAGIX, which allows you to create original music of professional quality product. Use ACID Pro app for recording your own songs, mixing, production of sound tracks with the effect of surround sound, writing music accompaniment to movies, web-sites and Flash-animated. Intuitive and easy to use tools to help you create professional-quality products.


Features:
• Extensive functionality. Use an unlimited number of fragments and the loopback MIDI-tracks as a basis for their own compositions. Synth Software VSTi will create soundtracks surround effect sound and add a number to the video.
• Audio effects. Use the growing resonances, use sound damping effect, change the equalizer settings and create your own audio effects using new automated tools to configure and control levels. Appendix ACID Pro includes new effects are automatically applied (such as Resonant Filters, Track EQ and Flange / Wah Wah / Phase). The product ACID Pro also includes more than 20 audio effects DirectX (including Amplitude Modulation, Chorus, Delay, Distortion, Flange, Noise Gate, Reverb and many others).
• Improved working with materials in MIDI format. ACID Pro lets you view and edit MIDI files in a window with the image of the keyboard synthesizer. The new editor MIDI-files allows you to draw notes and greatly simplifies the graphical editing parameters MIDI-fragments. You can also edit posts continuous controller (Continuous Controller). Use external MIDI-device for recording MIDI-fragments in the project ACID or add an event using the mechanism of step recording. Stretching the timeline allows you to play MIDI-tracks at a given temperature, in addition, you can add special effects to them, like any other audio tracks.
• Supports Rewire technology. In ACID PRO supports technology Rewire. You can use ACID software synthesizer VSTi or ReWire, including Propellerhead's Reason. Thanks to the support of this technology, we can implement streaming audio material in real-time, accurate synchronization of music samples and ensure the transfer of functionality between ACID and other applications that are compatible with this technology.

The innovative creation of music based on cycles
• Automatic pitch and tempo
• Listen to the cycle in real time
• User-friendly interface
• Support for multi-channel audio
• Automatic adjustment of the damping
• ACID Pro contains over 1000 cyclic sounds, ready to use

Recording multichannel audio and MIDI
• sound quality Supports 24-bit, 192kHz
• MIDI Recording
• Support for 5.1 surround sound

Program languages: Deutsch, English, Español, Français.

-----------

strona producenta: https://www.magix.com/
system operacyjny: Windows 7/ 8/ 8.1/ 10 (64bit)

-----------

Do wypakowania torrenta użyj najnowszej wersji programu WinRAR.

-----------

- zainstaluj program, nie uruchamiaj
- zawartość folderu "Crack" przekopiuj domyślnie do C:/Program Files/ACID/ACID Pro Suite 10.0
- uruchom program

-----------

Win 10 64bit - screen po instalacji: http://i.ibb.co/5k2zFP0/1.png
Ocena użytkowników Help
Działa(0) | Fake(0) | Nie działa(0) | Wymagane hasło(0) | Wirus(0)
Statystyki seed/leech Ostatnio aktualizowane: 2020-06-02 20:40:22 [Aktualizuj]


Napisano: 31.01.2023 14:00
 
Nikt jeszcze nie skomentował tego torrenta... Może Ty to zrobisz?
Oświadczenie: Pliki prezentowane w katalogu nie znajdują się na serwerach wortalu. Użytkownicy zezwolili na ich udostępnienie. Administrator serwisu BitNova.info oraz właściciel serwera nie może ponieść konsekwencji za to co użytkownicy udostępniają i publikują. Pamiętaj! Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy są odpowiedzialni za przestrzeganie tych zasad.

(Disclaimer: None files presented in the directory aren't hosted on servers vortal. Users allow their release. The administrator of site BitNova.info and owner of the server can not be held responsible for what its users post, or any other actions of its users. You may not use this site to distribute or download any material when you do not have the legal rights to do so. It is your own responsibility to adhere to these terms.)
» Zgłaszanie nadużyć / Abuse